torsdag, december 15, 2011

Det här uträttar Sverige i Afghanistan!

Sveriges militära insats i Afghanistan
Sverige ingår i den militära insatsen ISAF och arbetar därigenom för att skapa och upprätthålla en säker miljö i Afghanistan. Genom att verka för ett fredligt Afghanistan bidrar Sverige till att skapa bättre levnadsvillkor för befolkningen. Det i sin tur minskar rekryteringsbasen för de mer extrema krafterna, vilket i långa loppet stärker regionens säkerhet och därmed också vår egen.

Detta är ISAF

ISAF, International Security Assistance Force, består av 49 länder och cirka 130 000 soldater, och leds sedan 2003 av Nato.
Den FN-mandaterade insatsen upprättades efter talibanregimens fall 2001, då Afghanistan löd under en interimsregering som senare blev landets första demokratiskt valda. ISAF verkar i landet på inbjudan av den afghanska regeringen. Styrkans huvuduppgift är att genom att förbättra säkerheten skapa förutsättningar för politisk stabilisering och återuppbyggnad. På så sätt skapas bättre förutsättningar för den afghanska regeringens myndighetsutövning i hela landet.
I kombination med säkerhetsskapande bidrar ISAF-länderna, i likhet med andra länder och organisationer, också med bistånd för att på olika sätt bygga upp landet och skapa bättre levnadsvillkor för det afghanska folket.

Solidaritet och säkerhet

Världssamfundets och Sveriges engagemang i Afghanistan bygger på två principer som båda är tätt sammanlänkade
 • Solidaritet med den afghanska folket och deras rätt till trygghet och mänskliga rättigheter
 • Ett fredligt, säkert, stabilt och välmående Afghanistan förebygger terrorism, vilket förstärker vår egen säkerhet
FN:s säkerhetsråd understryker i sin senaste resolution (2011, 2011) att situationen i Afghanistan fortsatt utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. ISAF-länderna och däribland Sverige ser våldet i Afghanistan och regionen som en grogrund för extremism. Den försvårar möjligheterna till välstånd men kan också utmynna i terrorhandlingar på vår egen mark, likt dem som drabbat både USA och delar av Europa.
För att motverka det hotet är Sverige fast beslutet om att stödja de afghanska och internationella ansträngningarna för uppbyggnad av en fungerande demokrati och rättstat.

Den svenska militära engagemanget

Den svenska militära styrkan består av cirka 500 soldater. Sverige ansvarar tillsammans med Finland för säkerkheten i fyra provinser i norra Afghanistan (Balkh, Jowzjan, SarePul och Samangan, och leder där ett så kallat PRT (Provincial Reconstruction Team) i Mazar-e Sharif.
Uppgiften för ett PRT är bidra till säkerhet och stabilitet och därmed möjliggöra återuppbyggnadsinsatser. Utgångspunkten för all verksamhet som bedrivs genom PRT:t är att den ska initieras av och genomföras tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna (armé och polis) och företrädare för det afghanska samhället.
I det svenska PRT:t ansvarar militären för säkerheten medan den så kallade seniora civile representanten ansvarar för frågor kopplade till utveckling( bistånd) och samhällsbyggnad.
Den svenska styrkan genomför gemensamma insatser och patrullering med de afghanska säkerhetsstyrkorna, dels för att inhämta information, dels för att visa närvaro och stöd.
Vid slutet av år 2014 är den gemensamma målsättningen att afghanska säkerhetsstyrkor ska ha tagit över säkerhetsansvaret i samtliga provinser.
En viktig del av den svenska styrkans uppgift är därför att utbilda den afghanska armén och polisen så att de stegvis kan ta ett större ansvar.
Den svenska förbandet gör detta genom stöd vid planering och genomförande av operationer, genom att bidra med s.k. mentorer samt även genom att ett antal svenska officerare arbetar som instruktörer på de afghanska försvarsskolorna.
Finansiellt sett bidrar Sverige till ISAF:s fond för utveckling av den afghanska armén. Det handlar för år 2011 om cirka 20 miljoner kronor.

Sveriges totala engagemang

Syftet med vår militära närvaro i Afghanistan är att kunna skapa en så stabil miljö som möjligt så att en uppbyggnad av landet samtidigt kan äga rum. Under de år ISAF och Sverige har varit på plats har afghanernas tillgång till bland annat sjukvård och utbildning förbättrats avsevärt.
Här är några exempel på vad Sverige bidragit till:
 • Fler barn kan gå i skolan Före 2001 gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan och nästan inga flickor fick ordinarie undervisning. Idag är omkring sju miljoner barn inskrivna i grundskolan, varav 37 procent är flickor.
  Sverige bidrar bland annat genom Unicefs och utbildningsministeriets program för grundskoleutbildning och jämställdhet.
 • Kvinnors läskunnighet ökas Sverige har bidragit till att mer än 7 000 centra har skapats för att öka kvinnors läs- och skrivkunnighet och drygt 194 000 kvinnor hade deltagit i en nio månader lång kurs.
 • Läromedel till skolbarnen 5 miljoner grundskolebarn i samtliga primärskolor har försetts med läromedel för läsåret 2010.
 • Skolan inreds 240 0000 barn i grundskolan har fått tillgång till skolmöbler för läsåret 2010.
 • Vägar byggs Svenskt bistånd finansierar renovering av landsbygdsvägar i två byar i Samanganprovinsen i norra Afghanistan. Genom vägprojektet har många arbetstillfällen skapats och kommunikationerna fungerar så att man åter kan få sjukvård eller komma till marknaden med sina jordbruksprodukter
 • Vi utbildar blivande barnmorskor 75 barnmorskor har utbildats de senaste åren. Sverige bidrar till utveckling av mödravård vid regionsjukuset i Mazar-e-Sharif.
 • Främjar företagande Sverige bidrar med 80 miljoner kronor för att utveckla den privata sektorn och möjligheter till egenföretagande i norra Afghanistan. Sverige ger även12 miljoner kronor till organisationen Hand in Hands arbete i norra regionen för att skapa småföretag och sysselsättning. Insatserna genomförs i fullt samråd med lokala byråd and andra lokala ledare. 

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate