lördag, oktober 04, 2008

Abstinens är ett djävulskap att gå igenom!

Abstinens

En alltför vanlig och alltför lite känd konsekvens av behandling med psykofarmaka (lugnande och sömngivande medel och antidepressiva)samt smärtstillande medel är abstinens. Därmed menas fysiska och psykiska symtom som kommer som en reaktion på att en kemisk substans, som kroppen vant sig vid, inte längre tillförs organismen.

Känner man inte till abstinensen orsakad av medel av denna typ är det mycket lätt att tolka den som symtom på en sjukdom som bryter ut då man slutar med sina tabletter. Då feltolkad abstinens inneburit att många fått sitt lidande och sitt tablettberoende förlängt i åratal, ger vi här ge en enkel förteckning på abstinenssymtom vid utsättandet av läkemedel för att göra det lättare att identifiera dem.

Förteckningen är tänkt som ett stöd för att känna igen abstinenssymtomen när de uppstår, om de uppstår, och inte som ett sätt att förbereda sig själv eller andra på vad som ska uppstå. Det finns inga garantier för att man ska få abstinens!

För det andra är det så att om två personer får ett och samma symtom, kan den ena uppleva det som det mest skrämmande, medan den andra inte tänker på det annat än om man direkt frågar om det. Att ange frekvenssiffror (tala om hur ofta något förekommer) säger inget om kvaliteten på upplevelsen och det är den som är intressant.

Ska vi ge några allmänna anmärkningar om tablettabstinensen kan det vara följande:
• Alla abstinenssymtom går över med tiden.
• Ingen får alla symtom som finns i vår lista.

För den som drabbas av abstinens kan symtomen vara bestående eller återkommande under lång tid och det är inte en fråga om inbillning eller "pjåskighet".

Abstinensen av läkemedel är mer långdragen än andra drogabstinenser. Den som drabbas får räkna med att den varar i månader snarare än i dagar.
Men, den är inte lika svår hela tiden.
Läkemedelsabstinensen kommer och går, med toppar och dalar. Ena dagen kan man må riktigt bra medan man den nästa nästan inte står ut. Så småningom blir det dock längre och längre mellan dalarna.

OBS!
Du som äter tabletter kan mycket väl ha flera av symtomen i vår lista även om du varken dragit ner på dosen eller försökt sluta. Du har då utvecklat det vi kallar toleransabstinens. De här preparaten är tillvänjande, vilket innebär att kroppen kräver mer och mer av dem. Ökas inte dosen är risken stor att man på grund av tillvänjningen får en ständigt pågående abstinens. Ökar man å andra sidan dosen är lättnaden mycket kortvarig eftersom toleransen ökar ytterligare.

Att sluta med tabletterna (genom att långsamt trappa ned dosen) är den enda möjligheten att bli av med symtomen, även om de då kan förvärras under en övergångsperiod.

De vanligaste abstinenssymtomen :

 • Huvudvärk
 • Darrningar, skakighet
 • Hjärtklappning
 • Överkänslighet för ljud och ljus
 • Dimsyn
 • Öronsusningar, ringningar
 • Svettningar
 • Aptitlöshet, magbesvär
 • Muskelryckningar
 • Muskelvärk
 • Sömnbesvär, mardrömmar
 • Oro, rastlöshet, ångest
 • Fobier
 • Känslosvängningar
 • Overklighetskänslor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet, minnesstörningar

Symtomen är uppräknade utan någon inbördes gradering. För en mer utförlig symtomförteckning se konsumentinstitutet Kilens hemsida: www.kilen-institutet.se

VEM FÅR VILKA SYMTOM?
Även om vi alltså inte givit några uppgifter om vilka symtom som är vanligast, finns det ett par förhållanden mellan symtom och person som återkommer så ofta att de bör nämnas, det är:
•Abstinenssymtom uppstår gärna där man redan har en fysisk eller psykisk svaghet
•Abstinenssymtom uppstår gärna där de blir till mest besvär

Beträffande den första punkten är det t.ex. ofta så att personer med låg kramptröskel (som har lätt för att få kramper) tenderar att få krampkänningar; en person med en skada i innerörat har en benägenhet att drabbas av yrsel; en person med skrämmande upplevelser av krupp i barndomen får lätt andningsbesvär o s v.

Beträffande den andra punkten kan det t.ex. vara så att en lektör får synstörningar och inte kan läsa; en dataoperatör får så kraftig handskakning att vederbörande missar tangenterna; en receptionist får ofrivilliga ryckningar i ansiktet o s v.

Det är ofta till hjälp att tänka efter:
- Vilka är de värsta symtom som kan drabba dig?
- Vilket abstinenssymtom är du mest rädd för?
Den kraft som verkar starkast för att man ska fortsätta med sina tabletter, oavsett vilka negativa konsekvenser dessa har, är RÄDSLAN.

Det är inte farligt att vara rädd, men det kan vara förlamande och särskilt då när man inte riktigt vågar uttala ens för sig själv vad man är rädd för. Förneka inte din rädsla utan formulera den så blir den lättare att handskas med både för dig själv och för dem som vill ge dig sitt stöd.

HÅLL UT - ALL ABSTINENS GÅR ÖVER!

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate